Z innowacją w biznes
Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej
red. Tomasz Charnas
INFOR Training
Kraków 2010
ISBN 978-83-931003-0-9


O PROJEKCIE i O KSIĄŻCE

Małopolska kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PA) trwała od listopada 2009 r. do maja 2010 r. Zrealizowano ją w ramach działania 8.2.1 POKL „Wsparcie dla współpracy sfery nauk i przedsiębiorstw”. Ambitny projekt informacyjny miał na celu zaznajomić z nowymi formami przedsiębiorczości oraz zachęcać pracowników naukowych i absolwentów szkół wyższych do zakładania firm spin-off i spin-out.
Na konferencjach i spotkaniach warsztatowych z cyklu „Z innowacją w biznes” podejmowane były tematy dotyczące komercjalizacji wyników badań i regulacji prawnych w tym zakresie, transferu wiedzy do gospodarki, form wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wystąpienia i dyskusje na żywo podsumowuje opublikowany przez INFOR Training tom wybranych materiałów pokonferencyjnych.
Warto zaznaczyć, że w ramach realizacji projektu opracowano kompendium multimedialne z zakresu tworzenia biznesplanu i strategii rozwoju firmy. Płyta CD uzupełnia podręcznikowe wydawnictwo „Z innowacją w biznes”. Ponadto udostępniona została strona internetowa www.zinnowacjawbiznes.infor.pl, na której zamieszczono prezentacje konferencyjne, porady odnośnie zakładania firm czy bazę kontaktów do instytucji wspierających PA w Małopolsce.
Tom Materiałów pokonferencyjnych o przedsiębiorczości akademickiej jest publikacją bezpłatną, dystrybuowaną przez INFOR Training poprzez m.in. współpracujące instytucje i organizacje studenckie oraz biblioteki uczelniane.

Publikacja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Książka Z innowacją w biznes powstała we współpracy z Fundacją SPLOT.


Z innowacją w biznes.
Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej

SPIS RZECZY

• Sebastian Kolisz: Droga do przedsiębiorczości
• Jarosław Działek: Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich – szanse i zagrożenia
• Tomasz Kusio: Komercjalizacja wyników badań naukowych
• Marek Makowiec: Transfer wiedzy do gospodarki
• Zofia Gródek-Szostak: Spin-off, spin-out – skuteczne formy komercjalizacji wiedzy
• Wojciech Łaptaś: Możliwości finansowego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
• Sonia Szczepańska, Zuzanna Długosz: Przedsiębiorczość kobiet: potencjał XXI wieku
Aneks: Informacje o instytucjach wspierających przedsiębiorczość akademicką w Małopolsce


O AUTORACH I AUTORKACH

Zuzanna Długosz – absolwentka PWSZ w Nowym Sączu (gdzie działała m.in.
jako przewodnicząca Koła Naukowego Marketer), obecnie studentka Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Jarosław Działek – socjolog i geograf społeczno-ekonomiczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Specjalista z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, innowacyjności w gospodarce oraz współpracy nauki z przemysłem. Współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przy opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacji. Pracował w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był odpowiedzialny za projekty unijne z zakresu rozwoju innowacji oraz współpracy nauki z przemysłem. Współzałożyciel Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, firmy badawczej specjalizującej się w analizach społecznych i gospodarczych.

Zofia Gródek-Szostak – pracownica Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, akredytowana konsultantka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sieci KSU. Asystentka w Zakładzie Przedsiębiorczości i Warsztatów Menedżerskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Szkoleniowczyni i wykładowczyni, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

Sebastian Kolisz – dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Krakowie
przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Tomasz Kusio – ekspert i praktyk w zakresie finansowania inicjatyw rozwojowych (profit, non-profit), wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant w tematyce zarządzania projektami, komercjalizacji badań naukowych, a także zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania dla organizacji publicznych i prywatnych.

Wojciech Łaptaś – kierownik oddziału obsługi przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa. Wcześniej dyrektor-koordynator operacyjny i dyrektor inwestycyjny w Funduszu Mikro. Trener i wykładowca w ponad dziesięciu projektach dotyczących przedsiębiorczości, autor licznych publikacji.

Marek Makowiec – magister, asystent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doradca i trener w zakresie zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania dla firm i instytucji.

Sonia Szczepańska – realizatorka projektów edukacyjnych i społecznych w ogólnopolskiej kobiecej organizacji pozarządowej (2001–2004), akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2003–2006), akredytowana trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS/ROEFS (2005–2010), wykładowczyni publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy unijnych, kierowniczka programowa i promotorka z integracji europejskiej – funduszy unijnych na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, specjalistka ds. pozyskiwania środków unijnych i ds. procedur EFS. Współautorka publikacji „Poradnik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” WSE im. ks. J. Tischnera, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Kraków 2008). W latach 2007–2009 ekspertka oceny merytorycznej wniosków w I komponencie Funduszu Organizacji Pozarządowych Fundacji Fundusz Współpracy (MF EOG i NMF). Obecnie ekspertka oceny merytorycznej akredytowana przy Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji pośredniczącej w ramach priorytetu III POKL 2007–2013 (obszar wsparcia – edukacja), ekspertka oceny merytorycznej akredytowana przy Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji pośredniczącej w ramach priorytetu IV POKL 2007–2013 (obszar wsparcia – szkolnictwo wyższe). Realizatorka cyklu szkoleń i seminariów dotyczących EFS, autorka projektów EFS.


Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Z innowacją w biznes – kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PA)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.2 – „Transfer wiedzy”, poddziałanie 8.2.1: „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.


WYDAWCA
INFOR Training Sp. z o.o.
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
Biuro projektu: ul. Dietla 50/16-17, 31-039 Kraków
NIP: 527-257-0257
KRS: 0000306258
e-mail: efs@infor.pl
www.zinnowacjawbiznes.infor.pl